logo_v1
| Share

Denonco veprimet korruptive në Bashkinë e Elbasanit dhe institucionet në varësi të saj

cel
Qëndroni në kontakt me ne

Ndërtimi i ketij portali u mbështet nga UNDP

undp

Njoftim i ndryshimeve në disa prej tabelave të Taksave e Tarifave Vendore të Bashkisë Elbasan për vitin 2013.

17.12.2012

Bashkia Elbasan bazuar nĂ« vendimin e  KĂ«shillit bashkiak nr. 88, datĂ« 26.10.2012 “Mbi miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore”- viti 2013, publikon si me poshtĂ« vijon tabelat qĂ« kanĂ« pĂ«suar ndryshime:

Taksat dhe Tarifat 2013


Tabela – G – Taksa për zënien e hapësirave publike

Lekë m2/muaj

Nr Kategoria Niveli tregues
1 Taksë për zënien e hapësirës publike për tregëti brenda Qendres Qytetit 200
2 Taksë për zënien e hapësirës publike për tregëti jashte Qendres Qytetit 115

Qender e qytetit per efekt tatimor eshte vija kufizuese e aprovuar me K.R.T. plus Rruga 11 Nentori qe fillon nga kryqezimi i rruges 11 Nentori me rrugen 28 Nentori e deri ne kryqezimin e rruges Kamber Sejdini ; plus Rruga Kamber Sejdini ; plus Rruga 28 Nentori nga kryqezimi i rruges 28 Nentori me Bulevardin Qemal Stafa ( kryqezimi Dinamo ) deri ne kryqezimin e rruges 28 Nentori me rrugen Ali Arapi ( bashkangjitur shikoni harten ).Kjo taksĂ« llogaritet duke shumĂ«zuar sipĂ«rfaqen e zĂ«nĂ« me nivelin tregues tĂ« taksĂ«s, si dhe numrin e muajve.
Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Tatim Taksave

Tabela – I – Taksa për vendosjen e tavolinave në hapësirat publike

        PĂ«r çdo tavolinĂ«/lekĂ«/muaj

Kategoria Niveli i taksës
Taksë për vendosjen e tavolinave jashte qendres se aprovuar 1.000
Takse per vendojesn e tavolinave brenda qendres se aprovuar
2.000


Qender e qytetit per efekt tatimor eshte vija kufizuese e aprovuar me K.R.T. plus Rruga 11 Nentori qe fillon nga kryqezimi i rruges 11 Nentori me rrugen 28 Nentori e deri ne kryqezimin e rruges Kamber Sejdini ; plus Rruga Kamber Sejdini ; plus Rruga 28 Nentori nga kryqezimi i rruges 28 Nentori me Bulevardin Qemal Stafa ( kryqezimi Dinamo ) deri ne kryqezimin e rruges 28 Nentori me rrugen Ali Arapi ( bashkangjitur shikoni harten ).

Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Tatim Taksave.

Tabela – K /1– Tarifat vendore transporti

12- TarifĂ«  Parkimi
Tarifë orare parkimi Lekë /ora 50
Tarifë vjetore parkimi
Taxi  4+1
Taxi  8+1
Autovetura familjare
Furgon malli deri 3.5 ton
Kamion 3.5Ă·8 ton
Kamion 8Ă·14 ton
Kamion mbi 14 ton
Autobus
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
Lekë/vit
2.500
5.000
1.500
2.500
4.000
5.500
6.500
9.000
12/1 Parkim i rezervuar Lekë/vit 50.000
12/2 Karotreci Lekë/ngarkesë 3.000
12/3 Tarifë embleme
Taxi  4+1
Taxi  8+1
Lekë/vit
Lekë/vit

1.000

1.000

Leje ditore për hyrje në qytet të mjeteve
3.5Ă·8 ton
Lekë/ditë 100
Leje ditore pĂ«r hyrje nĂ« qytet tĂ« mjeteve mbi 8Ă·12  ton LekĂ«/ditĂ« 200
Leje ditore për hyrje në qytet të mjeteve mbi 12 ton Lekë/ditë 300
a. Leje tre mujore për hyrje në qytet të mjeteve
3.5Ă·8 ton
Lekë/tre muaj 6.000
b. Leje tre mujore pĂ«r hyrje nĂ« qytet tĂ« mjeteve mbi 8Ă·12  ton LekĂ«/tre muaj 15.000
c .Leje tre mujore për hyrje në qytet të mjeteve mbi 12 ton Lekë/tre muaj 20.000
Ç. Leje vjetore për hyrje në qytet të mjeteve
3.5Ă·8 ton
Lekë/vit 12.000
d..Leje vjetore pĂ«r hyrje nĂ« qytet tĂ« mjeteve mbi 8Ă·12  ton LekĂ«/vit 30.000
e. Leje vjetore per  hyrje nĂ« qytet tĂ« mjeteve mbi 12 ton LekĂ«/vit 50.000
Leje qyteti për karrocat Lekë/vit 2.000

Struktura e caktuar për vjeljen e këtyre Tarifave është Drejtoria e Sherbimit dhe Teritorit Urban .
1.Sektorit te Transportit
2.Agjenti tatimor
Kjo tarife mblidhet vjetore  deri me 20 Korrik
Per subjektet e reja pas 1 Korrikut  deri me 20 Dhjetor
Per mos pagese ne afatin e caktuar aplikohet  gjobe 25 % mbi detyrimin.


Tabela – K /4– Tarifat vendore sektori veterinar

19- Tarifa të sektorit veterinar
1- Tarifë vjetore për çertifikim mishi Lekë/vit 30.000
2- Çertifikatë vërtetim për import
- Shpend Lekë/krerë 5
- Të imta,derra Lekë/krerë 20
- Të trasha Lekë/krerë 50
-Produkte mishi për eksport Lekë/ton

100

-Produkte baxho dhe sallami Lekë/muaj 1.500
-Produkte frigoriferi Lekë/muaj 2.000
-Produkte me origjinë shtazore (kontroll dogane) Lekë/çdoganim 1.000
- Çertifikate per mallra brenda vendit Lekë/kg 5
3-Certifikate mishi Lekë/krerë
- Gjedhe Lekë/krerë 150
- Të imta Lekë/krerë 60
- Derra Lekë/krerë 60
4- Tarifë për therje Lekë/krerë
- Lopë Lekë/krerë 250
- Viç Lekë/krerë 250
- Dele, dhi, derra Lekë/krerë 100
- Qingja, keca, gica Lekë/krerë 50
- Cjap, desh Lekë/krerë 100
Tarifë për transportin e mishit të therur
- Lopë, ka, mushqerrë, mëzat Lekë/krerë 250
- Viç, kotorr Lekë/krerë 150
- Qingj, keç, gic, ftujë Lekë/krerë 50
- Dele, dash, dhi, cjap Lekë/krerë 70

      Struktura e caktuar pĂ«r vjeljen e kĂ«tyre tarifave Ă«shtĂ«
             1. Sektori i Thertores 
             2. Inspektoriati i Kontrollit Veterinar
Per piken 19 - Tarife Vjetore per Certifikim Mishi   pika 1, afati i mbledhjes se detyrimeve eshte si me poshte
            Kjo tarife mblidhet vjetore  deri me 20 Prill
            Per subjektet e reja pas 1 Korrikut  deri me 20 Dhjetor
            Per mos pagese ne afatin e caktuar aplikohet  gjobe 25 % mbi detyrimin.

Tabela – K /9– Taksa  Vendore e Re e PĂ«rkohshme

25 Takse  per  Lojra fati , Kazino ,baste sportive, bingotradicionale, televizive ,llotari kombetare etj LekĂ« Tarifa
1.Takse per Lojra fati ,Kazino,Kazino elktronike
a. Brenda Qendres se Qytetit per cdo vend biznesi Leke m2/vit 10.000
b. Jashte Qendres se Qytetit Leke m2/vit 0
2. Takse baste sportive ,bingo tradicionale, televizive ,llotari kombetare etj
a. Brenda Qendres se Qytetit per cdo vend biznesi Leke m2/vit 5.000
b. Jashte Qendres se Qytetit Leke m2/vit 0

Qender e qytetit per efekt tatimor eshte vija kufizuese e aprovuar me K.R.T.SH. plus Rruga 11 Nentori qe fillon nga kryqezimi i rruges 11 Nentori me rrugen 28 Nentori e deri ne kryqezimin e rruges Kamber Sejdini ; plus Rruga Kamber Sejdini ; plus Rruga 28 Nentori nga kryqezimi i rruges 28 Nentori me Bulevardin Qemal Stafa (kryqezimi Dinamo ) deri ne kryqezimin e rruges 28 Nentori me rrugen Ali Arapi
Struktura e caktuar për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Tatim Taksave.

Ju faleminderit

      Kryetari

QAZIM SEJDINI

Kontaktoni me zëdhënësin

e-mail- jonida.gucaj@elbasani.gov.al


Numër kontakti: cel: 069 22 52 476