logo_v1
| Share

Shërbimi social

STRATEGJIA

Strategjia e mbrojtjes sociale ndërtohet mbi parime që rrjedhin nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa për të Drejtat e Njeriut, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, Karta Sociale Evropiane (e rishikuar), Karta Evropiane e Autonomisë Lokale, Komunikatat e Komisionit Evropian dt. 12 mars 1997 “Mbi modernizimin dhe përmirësimin e mbrojtjes shoqërore” dhe Komunikatën e Komisionit dt. 30 tetor 2003 “Për mundësi të barabarta për njerëzit me aftësi të kufizuar”:
 

 •  TĂ« drejtat civile, barazia dhe mosdiskriminimi: NĂ« qendĂ«r Ă«shtĂ« individi nĂ« nevojĂ«, pavarĂ«sisht nga gjinia, origjina, feja, mosha apo aftĂ«sia e kufizuara.
    Mbrojtja: Grupe tĂ« caktuara, pĂ«rfshirĂ« fĂ«mijĂ«t, duhet tĂ« gĂ«zojnĂ« mbrojtje tĂ« veçantĂ« nĂ« pĂ«rputhje me tĂ« drejtat dhe nevojat e tyre. 
 • E Drejta e jetĂ«s dhe zhvillimit: TĂ« sigurohet  mbijetesa dhe zhvillimi fizik, mendor, shpirtĂ«ror, psikologjik dhe social, nĂ« pĂ«rputhje me dinjitetin njerĂ«zor. 
 • PavarĂ«sia, autonomia dhe respektimi i pikĂ«pamjeve: TĂ« shprehin opinionin e tyre pĂ«r shĂ«rbimet shoqĂ«rore, tĂ« kenĂ« tĂ« drejtĂ«n e ankimimit dhe tĂ« ndjekjes sĂ« rastit tĂ« tyre. Ofruesit e shĂ«rbimeve shoqĂ«rore duhet tĂ« respektojnĂ« tĂ« drejtat, mendimet, pikĂ«pamjet e pĂ«rfituesve nga planifikimi i shĂ«rbimeve deri nĂ« realizimin e tyre. 
 • PĂ«rfshirja dhe integrimi: ShĂ«rbimet sociale duhet tĂ« garantojnĂ« pĂ«rfshirjen e individĂ«ve nĂ« nevojĂ« nĂ« aktivitete tĂ« jetĂ«s sĂ« pĂ«rditshme
 • Respektimi i tĂ« drejtave dhe nevojave: Gama e shĂ«rbimeve qĂ« u ofrohet njĂ«rĂ«zve duhet tĂ« pĂ«rcaktohet nĂ« pĂ«rputhje me nevojat e tyre dhe jo nga ato tĂ« sistemit. 
 • Partneriteti: ShĂ«rbimet sociale kĂ«rkojnĂ« angazhimin e strukturave qendrore, rajonale dhe vendore dhe partneritetin e organizatave te shoqĂ«risĂ« civile, grupeve komunitare, biznesit social dhe personat me ndikim nĂ« komunitet. 
 • CilĂ«sia e shĂ«rbimeve: Ofruesit e shĂ«rbimeve sociale duhet tĂ« jenĂ« tĂ« ndĂ«rgjegjshĂ«m pĂ«r standardet e shĂ«rbimeve qĂ« ofrojnĂ« dhe tĂ« vlerĂ«sojnĂ« rrezikun qĂ« vjen nga shĂ«rbime jocilĂ«sore. Standardet kombĂ«tare drejtojnĂ« vendimmarrjen nĂ« nivel lokal: Vendimet pĂ«r ngritjen e shĂ«rbimeve shoqĂ«rore nĂ« pĂ«rputhje me nevojat e individĂ«ve dhe komunitetit, duhen marrĂ« nĂ« nivel vendor, aty ku janĂ« pĂ«rfituesit dhe lindin nevojat e tyre. Strukturat vendore janĂ« administruesit dhe realizuesit e shĂ«rbimeve shoqĂ«rore.

PĂ«r tĂ« mbrojtur njerĂ«zit nga pasojat me tĂ« keqija tĂ« kohĂ«s, nevojitet nje sistem i mirĂ«-projektuar i shĂ«rbimeve  sociale. Nje sistem i mbrojtjes sociale, duhet tĂ« sigurojĂ«, tĂ« ardhurat dhe shĂ«rbimet e duhura, qĂ« çdo individ tĂ« jetojĂ« denjĂ«sisht, tĂ« zhvillojĂ« dhe tĂ« aplikojĂ« kapacitetet dhe aftĂ«sitĂ« e veta, nĂ« faza tĂ« ndryshme tĂ« jetĂ«s.

OBJEKTIVAT E PĂ‹RGJITHSHĂ‹M

 • TĂ« pĂ«rmirĂ«sojmĂ« cilĂ«sinĂ« e jetesĂ«s sĂ« komunitetit tĂ« BashkisĂ« Elbasan. 
 • TĂ« rrisim bashkĂ«punimin  mes aktoreve tĂ« ndryshĂ«m. 
 • TĂ« nxisim donatorĂ«t tĂ« orientojnĂ« donacionet e tyre nĂ« shĂ«rbim tĂ« Projekteve dhe nevojave tĂ« Qytetit tĂ« Elbasanit.

VIZIONI
  

 • Sigurimi dhe mbrojtja e duhur sociale pĂ«r qytetarĂ«t. 
 • Adresim i ndihmĂ«s ekonomike te familjet mĂ« nĂ« risk.
 • Rritje e cilĂ«sisĂ« dhe e shĂ«rbimeve sociale kundrejt qytetarĂ«ve.
 • Hartimi i politikave sociale me standardet e Komunitetit Europian.


VEPRIMET KRYESORE

  

 • Mbrojta e grupeve nĂ« risk duke e harmonizuar edhe me NdihmĂ«n Ekonomike.
 • Planifikimi i nevojave pĂ«r tĂ« mbĂ«shtetur zhvillimin e politikave aktive ri-integruese.  
 • Rritje kapacitetesh per stafet qe ofrojne shĂ«rbime ne fusha te ndryshme si shĂ«rbime  sociale, arsim, shendetesi etj. 
 • Ngritje rrjetesh bashkĂ«punimi me qellim mbrojtjen e tĂ« drejtave tĂ« qytetarĂ«ve.
 • Hartim politikash dhe strategjish lokale nĂ« pĂ«rshtatshmĂ«ri me ato KombĂ«tare Lobim dhe advokasi. 
 • Hartimi i projekteve bazuar nĂ« kushtet social ekonomiko politike.
 • KĂ«rkim DonatorĂ«sh.


SISTEMI I MBROJTES SOCIALE

Bazuar në Ligjin 9355 dt. 10.03.2005 për “Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore” dhe “Strategjinë Sektoriale të Mbrojtes Sociale 2007 – 2013”, sistemi i mbrojtes sociale përbëhet nga :

1. Sistemi i pagesave nĂ« KESH pĂ«r ndihmĂ«n ekonimike dhe aftĂ«sinĂ« e kufizuar.
2. Sistemi i shĂ«rbimeve sociale pĂ«r grupet vulnerabĂ«l.

Duke filluar nga viti 2007  shĂ«rbimet sociale nĂ« BashkinĂ« Elbasan  pĂ«suan ndryshime tĂ« dukshme strukturore dhe konceptuale. Kjo gjĂ« lidhet me vizionin e ri dhe me sfidat me tĂ« cilat duhet tĂ« pĂ«rballemi nĂ« vitet nĂ« vazhdim pĂ«r shĂ«rbime cilĂ«sore dhe sa mĂ« afĂ«r qytetarit. Gjithashtu kĂ«to ndryshime janĂ«  nĂ« pĂ«rputhje edhe me strategjitĂ« pĂ«rkatĂ«se kombĂ«tare dhe dokumatat ndĂ«rkombĂ«tare nĂ« fushĂ«n socile  por edhe me standartet  e pĂ«rparuara tĂ« EuropĂ«s ku ne synojmĂ« tĂ« integrohemi.

Aktualisht kĂ«to shĂ«rbime menaxhohen nga Drejtoria e Kujdesit Social nĂ« varĂ«si tĂ« sĂ« cilĂ«s janĂ«: Sektori i pagesave Kesh tĂ« ndihmĂ«s ekonomike dhe paaftĂ«sisĂ«; Sektori i Programimit Social   dhe Qendra Sociale Balashe bashkĂ« me QendrĂ«n Komunitare Rome.
Sektori i NdihmĂ«s Ekonomike vazhdon tĂ« kryej ato funksione nĂ« pĂ«rputhje me ndryshimet ligjore (Ligji i Ri  Nr.9355 datĂ« 10.03.2005 “PĂ«r ndihmĂ« dhe shĂ«rbimet shoqĂ«rore”  dhe vendimet pĂ«rkatĂ«se tĂ« QeverisĂ« pĂ«r ndihmĂ«n ekonomike dhe pagesat pĂ«r aftĂ«sinĂ« e kufizuar).
NjĂ«kohĂ«sisht nĂ« 6 NjĂ«sitĂ« administrative nĂ« tĂ« cilat Ă«shtĂ« ndarĂ« Bashkia Elbasan funksionojnĂ« zyrat pĂ«rkatĂ«se  me 12 administratorĂ« socialĂ«.  

Sektori i Programimit Social Ă«shtĂ« njĂ« stukturĂ« e re e krijuar nĂ« vitin 2007 e cila synon tĂ« mbulojĂ« gjithĂ« grupet vulnerabĂ«l (FĂ«mijĂ«, TĂ« Rinj, Gra, AftĂ«si e kufizuar, TĂ« Moshuar  dhe EtnitĂ«) nĂ« pĂ«rputhje me strategjitĂ« pĂ«rkatĂ«se kombĂ«tare dhe Planin e Zhvillimit tĂ« Qytetit tĂ« Elbasanit.

ShĂ«rbimet kryesore  tĂ« tij janĂ«:

 

 • Pregatitjen e tĂ« dhĂ«nave statistikore pĂ«r grupet sociale nĂ« nevojĂ« dhe shĂ«rbimet  e ofruara publike e jo publike
 • Organizon dhe menaxhon mbledhjet e tavolinave teknike sipas grupeve  vulnerabĂ«l pĂ«r rastet apo çështje sociale.
 • Monitoron dhe ndjek nĂ« pĂ«rputhje me strategjite dhe planet kombĂ«tare apo rajonale veprimet pĂ«rkatĂ«se sociale tĂ« targetgrupeve.
 • Kryen identifikimin dhe verifikimin e rasteve sociale dhe pastaj i referon ato nĂ« shĂ«rbimet pĂ«rkatĂ«se.
 • MbĂ«shtet fushat sensibilizuese apo lobuese pĂ«r tĂ« minimizuar problemet sociale.
 • Percakton nĂ« periudhe periodike sfidat sociale pĂ«r secilin targetgrup dhe e konkretizon atĂ« me studimin e pĂ«rshkrimit social-ekonomik tĂ« grupeve vulnerabĂ«l  (fĂ«mijĂ«, tĂ« rinj, gra, tĂ« paaftĂ«, tĂ« moshuar dhe komunitetet rom dhe egjiptianĂ«).

Sektori i Programimit Social ka në përbërje të tij 4 specialiste të cilët mbulojnë të gjitha grupet vulnerabël si më poshtë:
Punonjësi për Mbrojtjen e Fëmijëve (PMF) mbulon grupin e Fëmijëve nëpërmjet Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve (NJMF).
Specilisti për AK mbulon personat me aftësi të kufizuar.
Specialisti pĂ«r tĂ« Moshuarit  dhe EtnitĂ« mbulon problematikat lidhur me kĂ«to target grupe.
Specialisti i çështjeve gjinore dhe dhunĂ«n nĂ« familje, trajton rastet e dhunĂ«s dhe problematikat qĂ« kanĂ« lidhje me  pĂ«rkatĂ«sinĂ« gjinore.

Qendra Sociale Balashe vazhdon tĂ« funksonojĂ« si qendĂ«r multifunksionale me shĂ«rbime ditore pĂ«r tĂ« rinj me aftĂ«si tĂ« kufizuara dhe pĂ«r tĂ« moshuar tĂ« qytetit tĂ« Elbasanit. 
Qendra Komunitare pĂ«r FĂ«mijĂ« dhe TĂ« Rinj RomĂ« Ă«shtĂ« njĂ« shĂ«rbim ditor i krijuar nĂ« vitin 2006 dhe i zgjeruar pas vitit 2007 me mbĂ«shtetjen e BashkisĂ« dhe donatorĂ«ve tĂ« tjerĂ«, nĂ« varĂ«si tĂ« QendrĂ«s Sociale  Balashe pĂ«r integrimin dhe arsimimin e fĂ«mijĂ«ve dhe tĂ« rinjive tĂ« komunitetit rom.

AktorĂ«t  me tĂ« cilĂ«t bashkĂ«punojmĂ«:

Institucionet Publike

  

 • Drejtoria Arsimore Rajonale. 
 • ShĂ«rbimi Social ShtetĂ«ror Rajonal. 
 • Drejtoria Spitalore Rajonale.
 • Drejtoria PolicisĂ« Rajoni Elbasan.
 • Drejtori ShĂ«ndetit Publik. 
 • Gjykata,.

Institucionet Jopublike:

  

 • DonatorĂ« KombĂ«tarĂ« dhe NdĂ«rkombĂ«tare.
 • Organizata Joqeveritare.
 • Media.