logo_v1
| Share

Vendimet e KĂ«shillit Bashkiak, viti 2011

Muaji Shtator 2011

Këshilli Bashkiak për muajin shtator të vitit 2011 vendosi:
I-
Të përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondet e Bashkisë 44 familje me një fond prej 150.632 lekë.
Nga këto:
- Me ndihmë të plotë 38 familje me një fond prej 132.300 lekë
- Me ndihmë të pjesëshme 6 familje me një fond prej 18.332 lekë
II-
1. Të miratojë fondin gjithsej 1.638.000 lekë për Njësinë e Zbatimit të projektit “Banesa me Qëllim Social” (PIU), pjesë e 1/12 së shpenzimeve faktike të vitit 2011 si më poshtë:
- 240.000 lekë për lidhjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe lidhje kontratash për furnizimin me ujë të pijshëm të 96 apartamenteve.
- 1.188.000 lekë lidhje kontratash për furnizimin me energji elektrike për 96 apartamente dhe lidhja 3 fazore për dhomën e rezervuarëve të ujit të pijshëm.
- 210.000 lekë për kolaudimin e punimeve të kompleksit të 4 pallateve.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria Buxhet Finance dhe PIU.

Muaji Tetor 2011

KĂ«shilli Bashkiak pĂ«r muajin tetor  tĂ« vitit 2011 vendosi:
I-
1- Të autorizojë Z.Qazim Sejdini, kryetar i Bashkisë, si dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak Z.Adi Madhi dhe Z.Eugen Isaj të veprojnë në emër të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak, si përfaqësues ligjor, për të kryer të gjitha veprimet paraprake për zgjidhjen e problemit të depozitimit të mbetjeve urbane.
2- Personat e autorizuar do të raportojnë periodikisht në Këshillin Bashkiak për problemet e ndryshme dhe ecurinë e punëve për zgjidhjen e këtij problemi.

II-
1. Miratimin e dhĂ«nies me qera tĂ« ambjenteve nĂ« bodrumin e pallatit nr.16 lagja  “Kongresi i Elbasanit” qytetarit Fatmir Bakalli.
2. Miratimin e dhĂ«nies me qera tĂ« ambjenteve nĂ« bodrumin e pallatit nr.16 lagja  “ Kongresi i Elbasanit” qytetarit Fatmir Bakalli me sipĂ«rfaqe 86.03m2 me 200lekĂ«/m2 nĂ« shumĂ«n 17206 lekĂ« nĂ« muaj.
3. Afati i dhënies me qera të ambjenteve në bodrumin e pallatit nr.16 lagja “Kongresi Elbasanit” qytetarit Fatmir Bakalli është 3-vjeçare.
III-
1. Miratimin e marrjes me qera për sallën e Këshillit Bashkiak me sipërfaqe rreth 140-170m2, e subjektit Hotel “Skampa” SH.A Rruga Asfaltim nr.2 me tarifë qeraje 17.000 lekë/muaj.
2. Miratimin e marrjes me qera të një ambjenti ( zyrë) me sipërfaqe 20m2 me tarifë qeraje 1000 lekë/m2 për Kryetarin e Këshillit Bashkiak.
3. Në tarifat e qerasë përfshihet edhe TVSH-ja dhe Bashkia Elbasan nuk është e ngarkuar me detyrime të tjera që rrjedhin nga kjo qeramarrje.
4. Afati i marrjes me qera për ambjentin sallë dhe një ambjent zyre është 1(një) vjeçare.
IV-
1.Miratohet Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Bashkisë Elbasan dhe Fondacionit “Soros” në shumën 8995$ e konvertuar në lëkë sipas kursit të këmbimit në momentin e alokimit.
2. Miratohet pagesa për shumën 800$ e konvertuar në lëkë sipas kursit të këmbimit në momentin e alokimit të 1(një) koordinatori me kohë të pjesëshme sipas akt-marrëveshjes në periudhën 8 mujore 2011-2012.
3. Miratohen shpenzimet në shumën 8195$ e konvertuar në lekë sipas kursit të këmbimit në momentin e alokimit sipas aktmarrveshjes për 8 muaj, 2011-2012.
V-
1. Miratimin e sistemit të pikëzimit i propozuar nga komisioni i strehimit për përzgjedhjen e familjeve që përfitojnë strehim nga program BSQ.

 VI- Mbi pĂ«rcaktimin e nivelit tĂ« tĂ« ardhurave minimale dhe maksimale pĂ«r person/muaj qĂ« do tĂ« trajtohen me BanesĂ« tĂ« ndĂ«rtuara me qĂ«llim social nĂ« lagjen “5 Maj”.
1- Miratimin e të ardhurave minimale dhe maksimale për person/muaj.
 
PĂ«rbĂ«rja familjare 1 Person 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona
TĂ« ardhurat Min/muaj 9810 16677 21582 26488 31393 36298
TĂ« ardhurat maks/muaj 17810 24677 29582 34488 39393 44298
 
VII- Të miratojë paketën e re fiskale për Taksat e Tarifat vendore për Vitin 2012 sipas tabelave bashkangjitur këtij vendimi si më poshtë:
1) TĂ« mbetet i pandryshuar VKB.Nr.14, Dt.23.02.2011 nĂ« pikat  e mĂ«poshtme.
                                                      I – Tarifat Ekzistuese
Tabela A           Taksa vendore e  Biznesit tĂ« VogĂ«l
Tabela B           Taksa e pasurive tĂ« paluajshtme pĂ«r ndĂ«rtesat
Tabela C           Taksa e fjetjes nĂ« hotel
Tabela D           Taksat e ndikimit nĂ« infastrukrurĂ«
Tabela E           Tabela e kalimit tĂ« sĂ« drejtĂ«s sĂ« pronĂ«sisĂ« pĂ«r pasuritĂ« e paluajtshme
Tabela G           Taksa pĂ«r zĂ«nien e hapĂ«sirave publike
Tabela H           Taksa e tabelĂ«s
Tabela I             Taksa pĂ«r vendosjen e tavolinave nĂ« hapĂ«sirat publike

Muaji  NĂ«ntor 2011

Këshilli Bashkiak për muajin nëntor të vitit 2011 vendosi:
I-
I- TĂ« miratojĂ« kriteret pĂ«r dhĂ«nien e ndihmĂ«s ekonomike nga fondi i tĂ« ardhurave  tĂ« BashkisĂ« sĂ« dhe 3% e fondit tĂ« kushtĂ«zuar pĂ«r bllok-ndihmĂ«n ekonomike.
1- Familje shumë të varfëra të cilat janë regjistruar në zyrat e gjendjes civile në qytet pas datës 01.08.1991 deri 31.12.2010 dhe nuk plotësojne kriterin e përcaktuar në pikën 3 dhe 5 të VKM Nr 787 datë 14.12.2005.
2- Vajza në moshë të madhe (mbi 40 vjeç) të cilat janë ndarë nga trungu familjar pas datës 30.06.1993 deri në 30.12.2010 (pika 10 e VKM Nr 787 datë 14. 12.2005) dhe që plotësojnë kriteret për ndihmë ekonomike.
3- Familje me kryefamiljar në burg apo me probleme të tjera sociale, që kanë një pengesë ligjore (vendosje pas 1.08.1991).
4- Gra tĂ« divorcuara, tĂ« cilat janĂ« regjistruar nĂ« zyrat e gjendjes civile nĂ« qytet pas datĂ«s  01.08.1991 deri 31.12. 2010 dhe nuk plotĂ«sojnĂ« kriterin e pĂ«rcaktuar nĂ« pikĂ«n 3 dhe 5 tĂ« VKM Nr 787 datĂ« 14.12.2005.
5- Burra beqarĂ« tĂ« cilĂ«t kanĂ« mbushur moshĂ«n e pensionit dhe nuk marrin pension pleqĂ«rie, tĂ« cilĂ«t janĂ« ndarĂ« nga trungu familjar pas datĂ«s 30.06.1993  deri nĂ« 31.12.2010 (pika 10 e VKM Nr 787 datĂ« 14.12.2005) dhe qĂ« plotesojnĂ« kriteret e ndihmĂ«s ekonomike.
6- Jetimët të cilët nuk janë të vendosur në institucionet me statuset e jetimit nga mosha 0-18 si dhe 18 - 25 vjeç që vazhdojne shkollat e larta, përfitojne nga sigurimet shoqërore një pension familjar qe nuk plotësojne kriterin e përcaktuar në pikën 2 gërma e nenit 19 të ligjit 9355 datë 10. 03. 2005.

II. Dokumentacioni i përfituesve të jetë ai i përcaktuar në VKM Nr 787 datë 14.12.2005 “ Për përcaktimin e kritereve, proçedurave dhe masës së N.F.”

III. Masa e ndihmĂ«s ekonomike tĂ« llogaritet sipas masĂ«s sĂ« pĂ«rcaktuar pĂ«r çdo anĂ«tar tĂ« familjes sipas kreut III tĂ« VKM Nr  787 datĂ« 14. 12, 2005.

IV-
1. Të miratojë nxjerrjen jashtë përdorimit të aseteve të Bashkisë për vlerën 541184 lekë, sipas listës bashkëngjitur.
2. Të zbatohen proçedurat e mëtejshme ligjore për asgjesimin e tyre.

V-
1. Të përfitojnë ndihmë ekonomike 2375 familje me një fond prej 9533981 lekë
Nga këto:
- Me ndihmë të plotë 2212 familje me një fond 9127800 lekë.
- Me ndihmë të pjesëshme 163 familje me një fond 406181 lekë.
- Të bëhen ndalesa të ndryshme të marra padrejtësisht 5000 lekë.
2. Të përfitojnë pagesë paaftësie, verbëri, paraplegjik-tetraplegjik për muajin Nëntor 2011 në total 2579 persona me një fond prej 22615000 lekë.
3. Të përfitojnë pagesë paaftësie invalidët e punës për muajin Nëntor 2011 në total 3043 persona me një fond prej 9961550 lekë.

VI- Për dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i të ardhurave të vetë Bashkisë për Muajin Tetor 2011.
1- TĂ« pĂ«rfitojnĂ« ndihmĂ« ekonomike nga tĂ« ardhurat e bashkisĂ«  45 familje me njĂ« fond prej 154.232 lekĂ«, Nga KĂ«to:
- Me ndihmë të plotë 39 familje me një fond prej 135.900 lekë.
- Me ndihmë të pjesëshme 6 familje me një fond prej 18.332 lekë.
" Mbyllje proçedure privatizimi banese shtetërore "

VII-
1. Miratimin e privatizimit të banesave shtetërore për qytetarët e mëposhtëm :
•   Z.Shahin Pjetri dhe personat madhorĂ« sipas çertifikatĂ«s sĂ« gjendjes familjare 01.12.1992 banorĂ« tĂ« lagjes " Vullnetari " pallati 647 kati i I-rĂ« i pĂ«rbĂ«rĂ« nga njĂ« dhomĂ« e njĂ« guzhinĂ«.
•   Z. Kalem Rranci dhe personat madhorĂ« sipas çertifikatĂ«s  sĂ« gjendjes
familjare 01.12.1992 banor i lagjes " Çlirimi " në pallatin 82/2 shkalla Nr. 4
përbërë nga dy dhoma dhe një guzhinë .
•   TrashĂ«gimtarĂ«t IigjorĂ« tĂ« Z.Tonin Binjaku sipas Vendimit me Nr.574
(13-2011-1193) të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan :
- Marie Binjaku
- Mirela Binjaku
- Anila Binjaku
- Fation Binjaku
2. BanorĂ« tĂ« lagjes " 11 NĂ«ntori " pallati 576 /1 shkalla A  pĂ«rdhe , e pĂ«rbĂ«rĂ« nga dy
dhoma e një guzhinë.
3. Tarifat e pagesĂ«s sĂ« privatizimit  do tĂ« bĂ«hen nĂ« mbĂ«shtetje tĂ« VKM nr.97 datĂ«
03.02.2008 " Për proçedurat e privatizimit të banesave shtetërore ".
4. Llogaritja e koefiçientëve për vlerën e banesës dhe të truallit do të merren parasysh të dhënat e paraqitura në muajin e vendimit të Këshillit Bashkiak për privatizimin e tyre .

VIII- PĂ«r mbledhjen e tarifave vendore nga familjet qytetare
1.  Mbledhje e taksave e tarifave vendore si mĂ« poshtĂ«:
- Taksa e Pasurisë (taksa mbi ndërtesat)
- Tarifa e pastrimit dhe heqjes së mbeturinave
- Tarifa e Gjelbërimit
-Tarifa e ndriçimit rrugor publik te bëhet nga Shoqëria e Ujësjellës kanalizimeve "ELBER" sh.p.k.
 2. ShoqĂ«ria "ELBER" sh.p.k. ti lihet 5% e shumave tĂ« arkĂ«tuara si shpĂ«rblim.

IX-
1. Të miratojë strukturën organike të Bashkisë, klasifikimin dhe kategorizimin e funksioneve si dhe nivelin e pagave për punonjësit e bashkisë, sektorëve ndihmës të saj, Policisë Bashkiake, Inspektoriatëve të Ndërtimit dhe Veterinari, si dhe ndërmarrjeve dhe institucioneve të saj vartëse, sipas tabelave bashkangjitur:
A. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjesve të Bashkisë.
B. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave të sektorëve ndihmës të Bashkisë.
C. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave të Inspektoriateve dhe Policisë Bashkiake.
D. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjësve të Qendrës Ekonomike të Arsimit.
E. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjësve të Klubit Shumësportesh.
F. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjësve të Ndërmarrjes së Administrimit dhe Mirëmbajtjes së Terreneve Sportive.
G. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjësve të Qendrës së Artit.
H. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjësve të Qendrës së Muzeve dhe Bibliotekës.
 I. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjĂ«sve tĂ« NdĂ«rmarrjes sĂ« ShĂ«rbimeve Publike.
J. Struktura organike, kategorizimi dhe niveli i pagave i punonjësve të Qendrës Sociale "Balashe"
K. Struktura organike e punonjësve të funksioneve të deleguara, Gjendjet Civile, QKR e QKL.
2.  Miratimin e punonjĂ«sve me kohĂ« tĂ« pjesĂ«shmĂ« pĂ«r vitin 2012 si mĂ« poshtĂ«:
- Qendra e Artit
a.Banda e Qytetit 24 punonjës (me orë në javë)
b.Ansambli "Isuf Myzyri" 16 punonjës
3- ShpĂ«rblimi i anĂ«tarĂ«ve tĂ« KĂ«shillit Bashkiak tĂ« jetĂ« nĂ« masĂ«n 10%  tĂ« pagĂ«s
referuese të Kryetarit të Bashkisë.
4-Ngarkohet Krvetari i Bashkisë për zbatimin e këtij vendimi.
5-Ky vendim hyn nĂ« fuqi  10 ditĂ« pas shpalljes dhe i shtrin efektet nga data 01.01.2012

X- Mbi miratimin për nxjerrjen jashtë përdorimi materialesh (asetesh shkollore) në QEA.
1. Të miratojë nxjerrjen jashtë përdorimi të materialeve (asete shkollore) në Qendrën Ekonomike të Arsimit, sipas tabelës bashkëngjitur këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet QEA si dhe Drejtoria e Financës.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

XI-
1. Të miratojë për vitin shkollor 2011- 2012, bursat e studentëve të cilët vazhdojnë
    studimet nĂ« Universitetin "AleksandĂ«r Xhuvani" tĂ« qytetit tĂ« Elbasanit.
2. TĂ« miratojĂ« pĂ«r studentet e vitit tĂ« parĂ« tĂ« cilĂ«t vazhdojne studimet nĂ« 
    Universitetin "AleksandĂ«r Xhuvani" tĂ« qytetit tĂ« Elbasanit gjithsej 3 bursa tĂ« plota,
    brenda kriterit, pika nr.8 e V.K.M, Nr.526,datĂ« 20.07.2011, sipas tabelĂ«s    
    bashkangjitur.
3. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2011-2012, do
    tĂ«  pĂ«rballohen nga buxheti i vitit 2011, miratuar pĂ«r MinistrinĂ« e Arsimit dhe tĂ«
    Shkences, pĂ«r pjesĂ«n e vitit 2011, si dhe nga buxheti i shtetit, qĂ« do tĂ« miratohet pĂ«r
    vitin 2012, pĂ«r pjesĂ«n e vitit 2012.
 
XII- “Për miratimin dhënie Burse Shteti, Studentëve per vitin 2011-2012”.
1. Të miratojë për vitin shkollor 2011- 2012, bursat e studenteve të cilët vazhdojnë studimet në Universitetet jashtë qytetit të Elbasanit.
2. TĂ« miratojĂ« pĂ«r studentet e vitit tĂ« parĂ« tĂ« cilĂ«t vazhdojnĂ« studimet jashtĂ« qytetit tĂ« Elbasanit gjithĂ«sej 24 gjysĂ«m bursa dhe 1 bursĂ« tĂ« plotĂ« pĂ«r  studenten  Fjorela Florenc Balla brenda planit tĂ« akorduar nga D.A.R dhe kriterit tĂ« V.K.M, Nr.526, datĂ« 20.07.2011 sipas tabelĂ«s bashkangjitur.
3. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2011 -2012, do të përballohen nga buxheti i vitit 2011, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, për pjesën e vitit 2011, si dhe nga buxheti i shtetit, që do të miratohet për vitin 2012, për pjesën e vitit 2012.

XIII- Për dhënie titiulli “Qytetar Nderi”
1 - I jepet titulli "Qytetar Nderi" albanologut tĂ« shquar francez z. Christian Gut, me motivacionin: "PĂ«r kontribut tĂ« shquar nĂ« fushĂ«n e albanologjisĂ«, promovimin e kulturĂ«s shqiptare  nĂ«  FrancĂ«  dhe  pasurimin  e  bibliotekĂ«s  sĂ«  Universitetit “A.Xhuvani” Elbasan.

XIV- Mbi "Nxjerrjen jashtë përdorimi të automjeteve të Bashkisë"
1. TĂ« miratojĂ«  nxjerrjen jashtĂ« pĂ«rdorimit tĂ« autoveturĂ«s tip Volvo, me targĂ« EL 0541A, prodhim i vitit 1987 dhe tĂ« dy kamionĂ«ve tip Zis me targa El 2065 A dhe El 2966 A, prodhim i vitit 1966 dhe 1971.
2. Këto mjete të shiten si skrap.

 XV- Mbi "Nxjerrjen nga inventari tĂ« aseteve tĂ« djegura e dĂ«mtuara nĂ« Teatrin "Skampa "
1. Të miratojë nxjerrjen nga inventari të aseteve të djegura e dëmtuara në Teatrin "Skampa", sipas tabelave bashkëngjitur, për vlerën 14.897.476,8 lekë.
2. TĂ«  vazhdojnĂ«  tĂ«  zbatohen  proçedurat  e  mĂ«tejshme  ligjore pĂ«r shkarkimin e tyre nga kontabiliteti.

Muaji Dhjetor 2011

Këshilli Bashkiak për muajin dhjetor të vitit 2011 vendosi:
1. DhĂ«nien e ndihmĂ«s ekonomike.
2. DhĂ«nien e ndihmĂ«s ekonomike nga fondi i BashkisĂ«.
3. DhĂ«nien e titullit qytetar nderi Z. D. Hyskja.
4. PĂ«rjashtimi nga pagimi i taksĂ«s shoqatĂ«s TjetĂ«r Vizion.